อำเภอ��������������������������������������� จังหวัด������������������������

อำเภอ��������������������������������������� จังหวัด������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
รอบเมือง 936 11 7 954 300 0 7 7
2.33%
เหนือเมือง 841 20 7 868 345 0 4 4
1.16%
ขอนแก่น 539 12 2 553 210 0 1 1
0.48%
นาโพธิ์ 519 9 2 530 150 0 0 0
0.00%
สะอาดสมบูรณ์ 709 4 4 717 240 0 1 1
0.42%
สีแก้ว 916 15 6 937 330 0 1 1
0.30%
ปอภาร (ปอพาน) 754 6 1 761 210 0 0 0
0.00%
โนนรัง 372 3 0 375 135 0 1 1
0.74%
หนองแก้ว 700 2 1 703 195 0 2 2
1.03%
หนองแวง 582 22 1 605 225 0 4 4
1.78%
ดงลาน 570 10 1 581 210 0 2 2
0.95%
แคนใหญ่ 513 2 0 515 165 0 1 1
0.61%
โนนตาล 465 3 2 470 150 0 0 0
0.00%
เมืองทอง 448 4 4 456 150 0 2 2
1.33%
อื่น ๆ 801 31 19 851 0 0 11 11
รวม 9,665 154 57 9,876 3,015 0 37 37
1.23%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ