อำเภอ������������������������������ จังหวัด������������������������������

อำเภอ������������������������������ จังหวัด������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
ก้อนแก้ว 144 2 5 151 90 0 1 1
1.11%
คลองเขื่อน 176 11 7 194 90 0 0 0
0.00%
บางเล่า 144 0 21 165 90 0 0 0
0.00%
บางโรง 173 0 36 209 105 0 0 0
0.00%
บางตลาด 173 1 21 195 105 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 810 14 90 914 480 0 1 1
0.21%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ