อำเภอ��������������������� จังหวัด������������������������������

อำเภอ��������������������� จังหวัด������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
แปลงยาว 244 3 125 372 195 0 1 1
0.51%
วังเย็น 325 4 138 467 165 0 0 0
0.00%
หัวสำโรง 138 4 133 275 180 0 1 1
0.56%
หนองไม้แก่น 176 8 108 292 180 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 883 19 504 1,406 720 0 2 2
0.28%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ