อำเภอ��������������������� จังหวัด������������������������������

อำเภอ��������������������� จังหวัด������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
แปลงยาว 244 3 125 1 373 39 0 1 1
2.56%
วังเย็น 325 4 138 1 468 33 0 5 5
15.15%
หัวสำโรง 138 4 133 1 276 36 0 6 6
16.67%
หนองไม้แก่น 176 8 108 0 292 36 0 1 1
2.78%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 883 19 504 3 1,409 144 0 13 13
9.03%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ