อำเภอ������������������������������ จังหวัด������������������������������

อำเภอ������������������������������ จังหวัด������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
คู้ยายหมี 429 7 59 495 255 0 2 2
0.78%
ท่ากระดาน 854 20 35 909 345 0 6 6
1.74%
ทุ่งพระยา 819 1 8 828 285 0 0 0
0.00%
ลาดกระทิง 299 10 13 322 165 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 2,401 38 115 2,554 1,050 0 8 8
0.76%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ