อำเภอ������������������������ จังหวัด������������������������������

อำเภอ������������������������ จังหวัด������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
บางคา 153 1 5 159 90 0 0 0
0.00%
เมืองใหม่ 195 2 14 211 135 0 0 0
0.00%
ดงน้อย 402 4 12 418 240 0 1 1
0.42%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 750 7 31 788 465 0 1 1
0.22%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ