อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������������

อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เกาะขนุน 376 2 66 444 225 0 1 1
0.44%
บ้านซ่อง 191 4 147 342 210 0 3 3
1.43%
พนมสารคาม 95 6 30 131 45 0 0 0
0.00%
เมืองเก่า 111 1 41 153 105 0 1 1
0.95%
หนองยาว 216 1 81 298 180 0 2 2
1.11%
ท่าถ่าน 126 0 83 209 105 0 3 3
2.86%
หนองแหน 206 1 149 356 225 0 2 2
0.89%
เขาหินซ้อน 237 4 99 340 210 0 1 1
0.48%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,558 19 696 2,273 1,305 0 13 13
1.00%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ