อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������������

อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
บ้านโพธิ์ 122 1 3 126 60 0 0 0
0.00%
เกาะไร่ 120 2 12 134 75 0 1 1
1.33%
คลองขุด 130 1 10 141 60 0 0 0
0.00%
คลองบ้านโพธิ์ 54 0 59 113 60 0 0 0
0.00%
คลองประเวศ 85 3 6 94 45 0 0 0
0.00%
ดอนทราย 115 4 9 128 60 0 0 0
0.00%
เทพราช 202 1 18 221 90 0 0 0
0.00%
ท่าพลับ 48 2 42 92 60 0 0 0
0.00%
หนองตีนนก 148 4 6 158 75 0 2 2
2.67%
หนองบัว 112 1 2 115 60 0 0 0
0.00%
บางซ่อน 70 1 20 91 45 0 1 1
2.22%
บางกรูด 90 1 8 99 45 0 1 1
2.22%
แหลมประดู่ 104 13 41 158 90 0 0 0
0.00%
ลาดขวาง 76 15 27 118 60 0 0 0
0.00%
สนามจันทร์ 119 1 28 148 90 0 0 0
0.00%
แสนภูดาษ 84 3 7 94 45 0 2 2
4.44%
สิบเอ็ดศอก 145 1 9 155 75 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,824 54 307 2,185 1,095 0 7 7
0.64%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ