อำเภอ��������������������� จังหวัด������������������������������

อำเภอ��������������������� จังหวัด������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
บางปะกง 359 5 92 456 285 0 5 5
1.75%
ท่าสะอ้าน 133 2 39 174 120 0 1 1
0.83%
บางวัว 249 5 84 338 210 0 1 1
0.48%
บางสมัคร 163 4 51 218 135 0 5 5
3.70%
บางผึ้ง 69 1 60 130 105 0 0 0
0.00%
บางเกลือ 182 0 19 201 105 0 1 1
0.95%
สองคลอง 232 1 47 280 150 0 1 1
0.67%
หนองจอก 197 2 27 226 135 0 1 1
0.74%
พิมพา 39 0 42 81 60 0 2 2
3.33%
ท่าข้าม 179 5 32 216 120 0 0 0
0.00%
หอมศีล 161 2 29 192 90 0 0 0
0.00%
เขาดิน 40 0 82 122 105 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 2,003 27 604 2,634 1,620 0 17 17
1.05%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ