อำเภอ��������������������������������������� จังหวัด������������������������������

อำเภอ��������������������������������������� จังหวัด������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
บางน้ำเปรี้ยว 204 2 152 358 240 0 0 0
0.00%
บางขนาก 237 0 43 280 180 0 0 0
0.00%
สิงโตทอง 150 5 35 190 120 0 1 1
0.83%
หมอนทอง 199 2 61 262 165 0 1 1
0.61%
บึงน้ำรักษ์ 287 1 87 375 225 0 0 0
0.00%
ดอนเกาะกา 251 4 73 328 210 0 0 0
0.00%
โยธะกา 254 3 74 331 195 0 1 1
0.51%
ดอนฉิมพลี 423 4 114 541 285 0 5 5
1.75%
ศาลาแดง 308 2 171 481 330 0 2 2
0.61%
โพรงอากาศ 317 4 110 431 270 0 2 2
0.74%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 2,630 27 920 3,577 2,220 0 12 12
0.54%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ