อำเภอ��������������������� จังหวัด������������������������������

อำเภอ��������������������� จังหวัด������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
บางสวน 65 1 16 82 60 0 0 0
0.00%
บางกระเจ็ด 238 1 2 241 135 0 0 0
0.00%
ปากน้ำ 196 5 71 272 180 0 1 1
0.56%
ท่าทองหลาง 91 2 44 137 90 0 2 2
2.22%
สาวชะโงก 51 0 68 119 90 0 0 0
0.00%
เสม็ดเหนือ 141 7 6 154 90 0 2 2
2.22%
เสม็ดใต้ 156 1 24 181 90 0 0 0
0.00%
หัวไทร 174 0 16 190 105 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 84 3 3 90 0 0 0 0
รวม 1,196 20 250 1,466 840 0 5 5
0.60%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ