อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������

อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กันยายน 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - สิงหาคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กันยายน 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
ท่าไข่ 359 4 59 2 424 51 0 5 5
9.80%
บ้านใหม่ 95 4 15 1 115 15 0 0 0
0.00%
คลองนา 94 7 21 0 122 15 0 0 0
0.00%
บางตีนเป็ด 245 128 79 1 453 39 0 4 4
10.26%
บางไผ่ 229 6 16 0 251 30 1 1 2
6.67%
คลองจุกกระเฌอ 156 0 36 1 193 24 0 0 0
0.00%
บางแก้ว 265 4 53 1 323 36 0 0 0
0.00%
บางขวัญ 287 1 61 0 349 42 0 1 1
2.38%
คลองนครเนื่องเขต 265 1 113 0 379 51 0 2 2
3.92%
วังตะเคียน 188 4 43 0 235 30 0 1 1
3.33%
โสธร 138 6 39 5 188 21 1 3 4
19.05%
บางพระ 304 8 3 4 319 30 0 0 0
0.00%
บางกะไห 200 3 39 1 243 27 0 2 2
7.41%
หนามแดง 141 3 16 1 161 21 0 0 0
0.00%
คลองเปรง 276 5 4 3 288 36 0 0 0
0.00%
คลองอุดมชลจร 152 0 57 4 213 27 0 2 2
7.41%
คลองหลวงแพ่ง 275 7 56 2 340 42 0 3 3
7.14%
บางเตย 310 5 2 1 318 39 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 344 22 22 6 394 0 3 10 13
รวม 4,323 218 734 33 5,308 576 5 34 39
6.77%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ