อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������

อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
ท่าไข่ 358 4 59 421 255 0 2 2
0.78%
บ้านใหม่ 95 4 15 114 75 0 1 1
1.33%
คลองนา 94 7 21 122 75 0 0 0
0.00%
บางตีนเป็ด 245 128 79 452 195 0 1 1
0.51%
บางไผ่ 230 6 16 252 150 0 0 0
0.00%
คลองจุกกระเฌอ 156 0 36 192 120 0 1 1
0.83%
บางแก้ว 265 4 53 322 180 0 1 1
0.56%
บางขวัญ 286 1 61 348 210 0 0 0
0.00%
คลองนครเนื่องเขต 265 1 113 379 255 0 0 0
0.00%
วังตะเคียน 189 4 43 236 150 0 0 0
0.00%
โสธร 137 6 39 182 105 0 4 4
3.81%
บางพระ 302 8 3 313 150 0 4 4
2.67%
บางกะไห 200 3 39 242 135 0 1 1
0.74%
หนามแดง 141 3 16 160 105 0 1 1
0.95%
คลองเปรง 276 5 4 285 180 0 2 2
1.11%
คลองอุดมชลจร 152 0 57 209 135 0 4 4
2.96%
คลองหลวงแพ่ง 275 7 56 338 210 0 2 2
0.95%
บางเตย 310 5 2 317 195 0 1 1
0.51%
อื่น ๆ 344 22 22 388 0 0 4 4
รวม 4,320 218 734 5,272 2,880 0 29 29
1.01%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ