อำเภอ��������������������������� จังหวัด���������������

อำเภอ��������������������������� จังหวัด���������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
นิคมพัฒนา 247 6 29 282 105 0 4 4
3.81%
มาบข่า 206 9 8 223 120 0 2 2
1.67%
พนานิคม 231 4 28 263 120 0 0 0
0.00%
มะขามคู่ 185 3 2 190 105 0 4 4
3.81%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 869 22 67 958 450 0 10 10
2.22%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ