อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������

อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
น้ำเป็น 176 2 2 180 105 0 2 2
1.90%
ห้วยทับมอญ 238 0 1 239 120 0 0 0
0.00%
ชำฆ้อ 210 16 0 226 135 0 1 1
0.74%
เขาน้อย 110 0 2 112 75 0 1 1
1.33%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 734 18 5 757 435 0 4 4
0.92%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ