อำเภอ��������������������� จังหวัด���������������

อำเภอ��������������������� จังหวัด���������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
ปลวกแดง 314 7 2 4 327 18 0 4 4
22.22%
ตาสิทธิ์ 158 3 3 3 167 12 0 3 3
25.00%
ละหาร 79 3 1 1 84 12 0 0 0
0.00%
แม่น้ำคู้ 184 2 4 1 191 21 0 1 1
4.76%
มาบยางพร 197 8 3 5 213 21 0 5 5
23.81%
หนองไร่ 191 2 1 0 194 18 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,123 25 14 14 1,176 102 0 13 13
12.75%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ