อำเภอ��������������������� จังหวัด���������������

อำเภอ��������������������� จังหวัด���������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
ปลวกแดง 314 7 2 323 90 0 4 4
4.44%
ตาสิทธิ์ 158 3 3 164 60 0 3 3
5.00%
ละหาร 79 3 1 83 60 0 1 1
1.67%
แม่น้ำคู้ 184 2 4 190 105 0 1 1
0.95%
มาบยางพร 198 8 3 209 105 0 4 4
3.81%
หนองไร่ 191 2 1 194 90 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,124 25 14 1,163 510 0 13 13
2.55%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ