อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������

อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
บ้านค่าย 184 8 4 196 105 0 8 8
7.62%
หนองละลอก 320 5 8 333 165 0 24 24
14.55%
หนองตะพาน 140 3 1 144 90 0 13 13
14.44%
ตาขัน 234 1 1 236 135 0 0 0
0.00%
บางบุตร 301 9 4 314 180 0 6 6
3.33%
หนองบัว 478 6 6 490 165 0 21 21
12.73%
ชากบก 255 3 3 261 150 0 19 19
12.67%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,912 35 27 1,974 990 0 91 91
9.19%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ