อำเภอ��������������������������� จังหวัด���������������

อำเภอ��������������������������� จังหวัด���������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
วังจันทร์ 169 3 1 173 90 0 2 2
2.22%
ชุมแสง 252 7 4 263 120 0 0 0
0.00%
ป่ายุบใน 229 4 1 234 120 0 0 0
0.00%
พลงตาเอี่ยม 231 1 2 234 105 0 1 1
0.95%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 881 15 8 904 435 0 3 3
0.69%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ