อำเภอ������������ จังหวัด���������������

อำเภอ������������ จังหวัด���������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
ทางเกวียน 634 13 8 4 659 30 0 5 5
16.67%
วังหว้า 321 25 5 2 353 42 0 4 4
9.52%
ชากโดน 172 3 3 2 180 24 0 0 0
0.00%
เนินฆ้อ 116 0 1 1 118 27 0 2 2
7.41%
กร่ำ 150 8 2 0 160 18 0 0 0
0.00%
ชากพง 151 6 3 1 161 21 0 2 2
9.52%
กระแสบน 238 6 3 2 249 42 0 1 1
2.38%
บ้านนา 287 3 3 2 295 39 0 2 2
5.13%
ทุ่งควายกิน 378 5 8 1 392 39 0 3 3
7.69%
กองดิน 253 21 2 1 277 33 0 4 4
12.12%
คลองปูน 218 6 1 2 227 27 0 1 1
3.70%
พังราด 260 3 2 3 268 24 0 1 1
4.17%
ปากน้ำกระแส 192 5 0 0 197 24 0 3 3
12.50%
ห้วยยาง 238 5 1 0 244 27 0 1 1
3.70%
สองสลึง 110 2 1 1 114 24 0 3 3
12.50%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 3,718 111 43 22 3,894 441 0 32 32
7.26%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ