อำเภอ������������ จังหวัด���������������

อำเภอ������������ จังหวัด���������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
ทางเกวียน 634 13 8 655 150 0 3 3
2.00%
วังหว้า 321 25 5 351 210 0 1 1
0.48%
ชากโดน 172 3 3 178 120 0 2 2
1.67%
เนินฆ้อ 116 0 1 117 135 0 1 1
0.74%
กร่ำ 150 8 2 160 90 0 0 0
0.00%
ชากพง 151 6 3 160 105 0 1 1
0.95%
กระแสบน 238 6 3 247 210 0 1 1
0.48%
บ้านนา 287 3 3 293 195 0 2 2
1.03%
ทุ่งควายกิน 378 5 8 391 195 0 0 0
0.00%
กองดิน 253 21 2 276 165 0 1 1
0.61%
คลองปูน 218 6 1 225 135 0 1 1
0.74%
พังราด 260 3 2 265 120 0 2 2
1.67%
ปากน้ำกระแส 191 5 0 196 120 0 0 0
0.00%
ห้วยยาง 238 5 1 244 135 0 0 0
0.00%
สองสลึง 110 2 1 113 120 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 3,717 111 43 3,871 2,205 0 15 15
0.68%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ