อำเภอ��������������������� จังหวัด���������������

อำเภอ��������������������� จังหวัด���������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
สำนักท้อน 215 5 119 339 120 0 3 3
2.50%
พลา 153 3 76 232 90 0 2 2
2.22%
บ้านฉาง 251 14 67 332 90 0 12 12
13.33%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 619 22 262 903 300 0 17 17
5.67%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ