อำเภอ������������������������������ จังหวัด���������������

อำเภอ������������������������������ จังหวัด���������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เชิงเนิน 542 24 27 593 105 0 20 20
19.05%
ตะพง 376 9 3 388 240 0 0 0
0.00%
เพ 188 10 22 220 105 0 6 6
5.71%
แกลง 161 5 3 169 105 0 1 1
0.95%
บ้านแลง 207 1 111 319 105 0 0 0
0.00%
นาตาขวัญ 138 1 7 146 90 0 1 1
1.11%
เนินพระ 482 23 21 526 105 0 13 13
12.38%
กะเฉด 241 2 1 244 150 0 2 2
1.33%
ทับมา 398 15 18 431 120 0 17 17
14.17%
น้ำคอก 145 3 0 148 60 0 0 0
0.00%
สำนักทอง 127 3 1 131 75 0 3 3
4.00%
อื่น ๆ 482 32 31 545 0 0 25 25
รวม 3,487 128 245 3,860 1,260 0 88 88
6.98%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ