อำเภอ������������������������ จังหวัด������������������

อำเภอ������������������������ จังหวัด������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กันยายน 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - สิงหาคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กันยายน 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หนองม่วง 247 2 1 2 252 30 2 2 4
13.33%
บ่อทอง 311 3 1 1 316 36 0 0 0
0.00%
ดงดินแดง 302 0 1 4 307 33 0 0 0
0.00%
ชอนสมบูรณ์ 313 0 0 0 313 36 0 3 3
8.33%
ยางโทน 261 0 3 0 264 30 0 0 0
0.00%
ชอนสารเดช 298 1 1 1 301 33 0 1 1
3.03%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,732 6 7 8 1,753 198 2 6 8
4.04%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ