อำเภอ������������������������ จังหวัด������������������

อำเภอ������������������������ จังหวัด������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
หนองม่วง 247 2 1 250 150 0 2 2
1.33%
บ่อทอง 311 3 1 315 180 0 1 1
0.56%
ดงดินแดง 302 1 1 304 165 0 4 4
2.42%
ชอนสมบูรณ์ 313 0 0 313 180 0 0 0
0.00%
ยางโทน 261 0 3 264 150 0 0 0
0.00%
ชอนสารเดช 298 1 1 300 165 0 1 1
0.61%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,732 7 7 1,746 990 0 8 8
0.81%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ