อำเภอ������������������ จังหวัด������������������

อำเภอ������������������ จังหวัด������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
ลำสนธิ 147 2 1 150 90 0 0 0
0.00%
ซับสมบูรณ์ 158 2 1 161 105 0 0 0
0.00%
หนองรี 306 2 1 309 195 0 0 0
0.00%
กุดตาเพชร 288 1 1 290 180 0 1 1
0.56%
เขารวก 155 2 0 157 90 0 0 0
0.00%
เขาน้อย 111 4 2 117 75 0 1 1
1.33%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,165 13 6 1,184 735 0 2 2
0.27%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ