อำเภอ������������������������ จังหวัด������������������

อำเภอ������������������������ จังหวัด������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
โคกเจริญ 332 5 0 337 180 0 0 0
0.00%
ยางราก 315 5 1 321 180 0 0 0
0.00%
หนองมะค่า 275 7 0 282 180 0 2 2
1.11%
วังทอง 216 4 0 220 135 0 1 1
0.74%
โคกแสมสาร 212 3 1 216 120 0 2 2
1.67%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,350 24 2 1,376 795 0 5 5
0.63%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ