อำเภอ������������������������ จังหวัด������������������

อำเภอ������������������������ จังหวัด������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
สระโบสถ์ 339 4 0 343 180 0 2 2
1.11%
มหาโพธิ 280 0 1 281 150 0 1 1
0.67%
ทุ่งท่าช้าง 87 0 0 87 75 0 0 0
0.00%
ห้วยใหญ่ 151 0 0 151 105 0 0 0
0.00%
นิยมชัย 287 0 0 287 180 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,144 4 1 1,149 690 0 3 3
0.43%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ