อำเภอ��������������������� จังหวัด������������������

อำเภอ��������������������� จังหวัด������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
ท่าหลวง 233 4 3 240 135 0 4 4
2.96%
แก่งผักกูด 134 1 2 137 120 0 1 1
0.83%
ซับจำปา 188 3 0 191 105 0 1 1
0.95%
หนองผักแว่น 168 1 0 169 120 0 1 1
0.83%
ทะเลวังวัด 104 0 0 104 75 0 0 0
0.00%
หัวลำ 177 0 1 178 120 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,004 9 6 1,019 675 0 7 7
1.04%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ