อำเภอ��������������������� จังหวัด������������������

อำเภอ��������������������� จังหวัด������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
ท่าหลวง 233 4 3 4 244 27 0 3 3
11.11%
แก่งผักกูด 134 1 2 1 138 24 0 1 1
4.17%
ซับจำปา 188 3 0 1 192 21 0 0 0
0.00%
หนองผักแว่น 168 1 0 1 170 24 0 2 2
8.33%
ทะเลวังวัด 104 0 0 0 104 15 0 0 0
0.00%
หัวลำ 177 0 1 0 178 24 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,004 9 6 7 1,026 135 0 6 6
4.44%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ