อำเภอ������������������������ จังหวัด������������������

อำเภอ������������������������ จังหวัด������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
ไผ่ใหญ่ 142 2 0 144 90 0 2 2
2.22%
บ้านทราย 154 1 2 157 90 0 0 0
0.00%
บ้านกล้วย 130 1 0 131 75 0 0 0
0.00%
ดงพลับ 111 0 2 113 75 0 0 0
0.00%
บ้านชี 251 1 0 252 180 0 0 0
0.00%
พุคา 84 0 0 84 60 0 0 0
0.00%
หินปัก 221 0 1 222 150 0 1 1
0.67%
บางพึ่ง 198 0 1 199 135 0 0 0
0.00%
หนองทรายขาว 165 0 0 165 105 0 0 0
0.00%
บางกะพี้ 144 0 0 144 105 0 0 0
0.00%
หนองเต่า 197 1 1 199 120 0 0 0
0.00%
โพนทอง 177 0 3 180 105 0 0 0
0.00%
บางขาม 149 0 2 151 105 0 3 3
2.86%
ดอนดึง 196 2 1 199 120 0 1 1
0.83%
ชอนม่วง 149 0 0 149 90 0 2 2
2.22%
หนองกระเบียน 227 0 0 227 135 0 1 1
0.74%
สายห้วยแก้ว 172 0 0 172 105 0 2 2
1.90%
มหาสอน 175 0 1 176 120 0 1 1
0.83%
เชียงงา 207 0 1 208 150 0 0 0
0.00%
หนองเมือง 166 0 1 167 105 0 0 0
0.00%
สนามแจง 210 3 1 214 135 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 45 3 2 50 0 0 1 1
รวม 3,670 14 19 3,703 2,355 0 14 14
0.59%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ