อำเภอ��������������������� จังหวัด������������������

อำเภอ��������������������� จังหวัด������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
ท่าวุ้ง 308 4 3 315 180 0 1 1
0.56%
บางคู้ 388 2 4 394 225 0 1 1
0.44%
โพตลาดแก้ว 230 2 0 232 150 0 0 0
0.00%
บางลี่ 360 3 0 363 240 0 2 2
0.83%
บางงา 280 1 1 282 195 0 0 0
0.00%
โคกสลุด 154 0 1 155 105 0 1 1
0.95%
เขาสมอคอน 294 2 0 296 195 0 1 1
0.51%
หัวสำโรง 333 1 0 334 225 0 0 0
0.00%
ลาดสาลี่ 147 1 0 148 105 0 1 1
0.95%
บ้านเบิก 267 1 2 270 165 0 1 1
0.61%
มุจลินท์ 191 0 2 193 135 0 1 1
0.74%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 2,952 17 13 2,982 1,920 0 9 9
0.47%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ