อำเภอ������������������������ จังหวัด������������������

อำเภอ������������������������ จังหวัด������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
ลำนารายณ์ 361 24 75 460 180 0 4 4
2.22%
ชัยนารายณ์ 165 7 22 194 90 0 0 0
0.00%
ศิลาทิพย์ 263 68 115 446 180 0 1 1
0.56%
ห้วยหิน 163 30 115 308 120 0 0 0
0.00%
ม่วงค่อม 257 0 47 304 165 0 1 1
0.61%
บัวชุม 240 14 9 263 135 0 0 0
0.00%
ท่าดินดำ 149 28 48 225 90 0 0 0
0.00%
มะกอกหวาน 63 2 0 65 45 0 0 0
0.00%
ซับตะเคียน 139 11 46 196 90 0 0 0
0.00%
นาโสม 130 0 16 146 90 0 0 0
0.00%
หนองยายโต๊ะ 176 2 28 206 120 0 0 0
0.00%
เกาะรัง 250 4 104 358 150 0 0 0
0.00%
ท่ามะนาว 172 12 45 229 120 0 0 0
0.00%
นิคมลำนารายณ์ 231 13 45 289 135 0 0 0
0.00%
ชัยบาดาล 202 15 52 269 120 0 0 0
0.00%
บ้านใหม่สามัคคี 138 1 13 152 90 0 0 0
0.00%
เขาแหลม 158 1 30 189 120 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 3,257 232 810 4,299 2,040 0 6 6
0.29%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ