อำเภอ������������������������ จังหวัด������������������

อำเภอ������������������������ จังหวัด������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กันยายน 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - สิงหาคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กันยายน 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
ลำนารายณ์ 361 24 75 4 464 36 0 0 0
0.00%
ชัยนารายณ์ 165 7 22 0 194 18 0 2 2
11.11%
ศิลาทิพย์ 263 68 115 1 447 36 0 0 0
0.00%
ห้วยหิน 163 30 115 0 308 24 0 0 0
0.00%
ม่วงค่อม 257 0 47 1 305 33 0 1 1
3.03%
บัวชุม 240 14 9 0 263 27 0 1 1
3.70%
ท่าดินดำ 149 28 48 0 225 18 0 0 0
0.00%
มะกอกหวาน 63 2 0 0 65 9 0 0 0
0.00%
ซับตะเคียน 139 11 46 0 196 18 0 0 0
0.00%
นาโสม 130 0 16 0 146 18 0 0 0
0.00%
หนองยายโต๊ะ 176 2 28 0 206 24 0 0 0
0.00%
เกาะรัง 250 4 104 0 358 30 0 1 1
3.33%
ท่ามะนาว 172 12 45 0 229 24 0 0 0
0.00%
นิคมลำนารายณ์ 231 13 45 0 289 27 0 1 1
3.70%
ชัยบาดาล 202 15 52 0 269 24 1 2 3
12.50%
บ้านใหม่สามัคคี 138 1 13 0 152 18 1 1 2
11.11%
เขาแหลม 158 1 30 0 189 24 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 3,257 232 810 6 4,305 408 2 9 11
2.70%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ