อำเภอ������������������������ จังหวัด������������������

อำเภอ������������������������ จังหวัด������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
โคกสำโรง 254 11 1 266 135 0 1 1
0.74%
เกาะแก้ว 248 3 0 251 165 0 1 1
0.61%
ถลุงเหล็ก 179 3 0 182 120 0 1 1
0.83%
หลุมข้าว 255 1 1 257 165 0 2 2
1.21%
ห้วยโป่ง 198 1 5 204 180 0 1 1
0.56%
คลองเกตุ 355 3 4 362 150 0 0 0
0.00%
สะแกราบ 403 1 0 404 225 0 0 0
0.00%
เพนียด 302 9 3 314 150 0 0 0
0.00%
วังเพลิง 386 2 0 388 195 0 1 1
0.51%
ดงมะรุม 330 2 8 340 180 0 0 0
0.00%
วังขอนขว้าง 170 0 1 171 90 0 0 0
0.00%
วังจั่น 141 0 1 142 105 0 0 0
0.00%
หนองแขม 286 1 1 288 195 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 3,507 37 25 3,569 2,055 0 7 7
0.34%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ