อำเภอ������������������������ จังหวัด������������������

อำเภอ������������������������ จังหวัด������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
โคกสำโรง 254 11 1 2 268 27 0 3 3
11.11%
เกาะแก้ว 248 3 0 1 252 33 0 1 1
3.03%
ถลุงเหล็ก 179 3 0 1 183 24 0 1 1
4.17%
หลุมข้าว 255 1 1 1 258 33 0 0 0
0.00%
ห้วยโป่ง 198 1 5 1 205 36 0 0 0
0.00%
คลองเกตุ 355 3 4 0 362 30 0 0 0
0.00%
สะแกราบ 403 1 0 1 405 45 0 1 1
2.22%
เพนียด 302 9 3 0 314 30 0 4 4
13.33%
วังเพลิง 386 2 0 1 389 39 0 1 1
2.56%
ดงมะรุม 330 2 8 0 340 36 0 1 1
2.78%
วังขอนขว้าง 170 0 1 0 171 18 0 0 0
0.00%
วังจั่น 141 0 1 0 142 21 0 0 0
0.00%
หนองแขม 286 1 1 0 288 39 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 3,507 37 25 8 3,577 411 0 12 12
2.92%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ