อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������

อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กันยายน 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - สิงหาคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กันยายน 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
พัฒนานิคม 363 2 4 5 374 42 0 4 4
9.52%
ช่องสาริกา 275 7 0 3 285 39 0 3 3
7.69%
มะนาวหวาน 167 0 0 0 167 24 0 0 0
0.00%
ดีลัง 254 9 8 0 271 21 0 3 3
14.29%
โคกสลุง 307 3 3 5 318 33 0 5 5
15.15%
ชอนน้อย 106 0 0 0 106 15 0 0 0
0.00%
หนองบัว 234 3 1 0 238 33 0 2 2
6.06%
ห้วยขุนราม 255 3 1 1 260 33 1 1 2
6.06%
น้ำสุด 223 0 2 0 225 27 0 3 3
11.11%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 2,184 27 19 14 2,244 267 1 21 22
8.24%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ