อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������

อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
พัฒนานิคม 363 2 4 369 210 0 5 5
2.38%
ช่องสาริกา 275 7 0 282 195 0 3 3
1.54%
มะนาวหวาน 167 0 0 167 120 0 0 0
0.00%
ดีลัง 254 9 8 271 105 0 0 0
0.00%
โคกสลุง 307 3 3 313 165 0 5 5
3.03%
ชอนน้อย 106 0 0 106 75 0 0 0
0.00%
หนองบัว 234 3 1 238 165 0 0 0
0.00%
ห้วยขุนราม 255 3 1 259 165 0 1 1
0.61%
น้ำสุด 223 0 2 225 135 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 2,184 27 19 2,230 1,335 0 14 14
1.05%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ