อำเภอ��������������������������������� จังหวัด������������������

อำเภอ��������������������������������� จังหวัด������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
ทะเลชุบศร 606 21 13 640 135 0 12 12
8.89%
กกโก 228 4 8 240 120 0 3 3
2.50%
โก่งธนู 290 1 3 294 210 0 1 1
0.48%
เขาพระงาม 908 547 3 1,458 150 0 10 10
6.67%
โคกกะเทียม 146 2 3 151 135 0 0 0
0.00%
โคกลำพาน 131 3 0 134 120 0 0 0
0.00%
โคกตูม 373 2 7 382 240 0 2 2
0.83%
งิ้วราย 198 0 1 199 180 0 0 0
0.00%
ดอนโพธิ์ 131 0 1 132 120 0 0 0
0.00%
ตะลุง 247 0 0 247 195 0 0 0
0.00%
ท่าแค 189 13 5 207 150 0 4 4
2.67%
ท่าศาลา 230 7 4 241 120 0 6 6
5.00%
นิคมสร้างตนเอง 224 5 6 235 165 0 3 3
1.82%
บางขันหมาก 209 4 2 215 180 0 1 1
0.56%
บ้านข่อย 141 2 2 145 180 0 0 0
0.00%
ท้ายตลาด 114 1 0 115 105 0 0 0
0.00%
ป่าตาล 173 7 5 185 120 0 3 3
2.50%
พรหมมาสตร์ 176 0 1 177 120 0 2 2
1.67%
โพธิ์เก้าต้น 243 6 10 259 195 0 1 1
0.51%
โพธิ์ตรุ 186 1 0 187 120 0 1 1
0.83%
สี่คลอง 75 0 0 75 90 0 0 0
0.00%
ถนนใหญ่ 150 5 3 158 90 0 2 2
2.22%
อื่น ๆ 360 8 11 379 0 0 6 6
รวม 5,728 639 88 6,455 3,240 0 57 57
1.76%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ