อำเภอ��������������������������������� จังหวัด������������������

อำเภอ��������������������������������� จังหวัด������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
ทะเลชุบศร 606 21 13 12 652 27 0 8 8
29.63%
กกโก 228 4 8 4 244 24 0 2 2
8.33%
โก่งธนู 290 1 3 1 295 42 0 1 1
2.38%
เขาพระงาม 906 547 3 10 1,466 30 0 9 9
30.00%
เขาสามยอด 281 4 10 4 299 21 0 10 10
47.62%
โคกกะเทียม 146 2 3 0 151 27 0 0 0
0.00%
โคกลำพาน 132 3 0 0 135 24 0 0 0
0.00%
โคกตูม 373 2 7 2 384 48 0 2 2
4.17%
งิ้วราย 198 0 1 0 199 36 0 1 1
2.78%
ดอนโพธิ์ 131 0 1 0 132 24 0 0 0
0.00%
ตะลุง 247 0 0 0 247 39 0 0 0
0.00%
ท่าแค 189 13 5 5 212 30 0 6 6
20.00%
ท่าศาลา 230 7 4 8 249 24 0 7 7
29.17%
นิคมสร้างตนเอง 224 5 6 3 238 33 0 3 3
9.09%
บางขันหมาก 209 4 2 1 216 36 0 4 4
11.11%
บ้านข่อย 141 2 2 0 145 36 0 1 1
2.78%
ท้ายตลาด 114 1 0 0 115 21 0 1 1
4.76%
ป่าตาล 173 7 5 3 188 24 0 1 1
4.17%
พรหมมาสตร์ 177 0 1 2 180 24 0 0 0
0.00%
โพธิ์เก้าต้น 243 6 10 1 260 39 0 1 1
2.56%
โพธิ์ตรุ 186 1 0 1 188 24 0 0 0
0.00%
สี่คลอง 75 0 0 0 75 18 0 0 0
0.00%
ถนนใหญ่ 150 5 3 3 161 18 0 1 1
5.56%
อื่น ๆ 79 4 1 2 86 0 0 1 1
รวม 5,728 639 88 62 6,517 669 0 59 59
8.82%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ