อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������

อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
บางตะไนย์ 68 2 6 76 100 0 3 3
3.00%
คลองพระอุดม 37 5 6 48 120 0 2 2
1.67%
ท่าอิฐ 192 10 7 209 200 0 2 2
1.00%
เกาะเกร็ด 48 5 3 56 140 0 2 2
1.43%
อ้อมเกร็ด 41 1 1 43 120 0 0 0
0.00%
คลองข่อย 289 9 4 302 240 0 3 3
1.25%
บางพลับ 82 7 7 96 100 0 2 2
2.00%
อื่น ๆ 1,730 151 120 2,001 0 0 72 72
รวม 2,487 190 154 2,831 1,020 0 86 86
8.43%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ