อำเภอ��������������������� จังหวัด���������������������

อำเภอ��������������������� จังหวัด���������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
ไทรน้อย 265 22 15 302 220 0 11 11
5.00%
ราษฎร์นิยม 64 0 0 64 160 0 0 0
0.00%
หนองเพรางาย 98 7 3 108 240 0 0 0
0.00%
ไทรใหญ่ 58 2 0 60 220 0 1 1
0.45%
ขุนศรี 74 2 3 79 160 0 1 1
0.63%
คลองขวาง 129 4 3 136 200 0 3 3
1.50%
ทวีวัฒนา 105 5 2 112 160 0 2 2
1.25%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 793 42 26 861 1,360 0 18 18
1.32%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ