อำเภอ��������������������������� จังหวัด���������������������

อำเภอ��������������������������� จังหวัด���������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
บางบัวทอง 501 49 48 598 260 0 18 18
6.92%
บางรักใหญ่ 114 11 2 127 220 0 5 5
2.27%
บางคูรัด 236 22 19 277 200 0 14 14
7.00%
ละหาร 163 25 5 193 180 0 6 6
3.33%
ลำโพ 99 5 6 110 160 0 5 5
3.13%
พิมลราช 407 34 22 463 160 1 17 18
11.25%
บางรักพัฒนา 702 48 51 801 280 0 31 31
11.07%
อื่น ๆ 80 5 2 87 0 0 0 0
รวม 2,302 199 155 2,656 1,460 1 96 97
6.64%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ