อำเภอ��������������������������� จังหวัด���������������������

อำเภอ��������������������������� จังหวัด���������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
บางบัวทอง 501 49 48 19 617 52 0 39 39
75.00%
บางรักใหญ่ 114 11 2 5 132 44 0 8 8
18.18%
บางคูรัด 236 22 19 14 291 40 0 23 23
57.50%
ละหาร 163 25 5 8 201 36 0 12 12
33.33%
ลำโพ 101 5 6 6 118 32 0 10 10
31.25%
พิมลราช 407 34 22 21 484 32 0 33 33
103.13%
บางรักพัฒนา 702 48 51 36 837 56 0 30 30
53.57%
อื่น ๆ 79 5 2 1 87 0 0 3 3
รวม 2,303 199 155 110 2,767 292 0 158 158
54.11%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ