อำเภอ��������������������� จังหวัด���������������������

อำเภอ��������������������� จังหวัด���������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
บางม่วง 322 12 152 486 300 0 125 125
41.67%
บางแม่นาง 469 29 107 605 360 0 244 244
67.78%
บางเลน 229 10 93 332 220 0 118 118
53.64%
เสาธงหิน 377 19 55 451 160 0 119 119
74.38%
บางใหญ่ 226 8 28 262 120 0 85 85
70.83%
บ้านใหม่ 227 1 76 304 220 0 155 155
70.45%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,850 79 511 2,440 1,380 0 846 846
61.30%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ