อำเภอ��������������������� จังหวัด���������������������

อำเภอ��������������������� จังหวัด���������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
บางสีทอง 96 1 4 101 100 0 0 0
0.00%
บางขนุน 48 4 2 54 100 0 3 3
3.00%
บางขุนกอง 74 9 16 99 120 0 5 5
4.17%
บางคูเวียง 69 4 4 77 140 0 7 7
5.00%
มหาสวัสดิ์ 164 18 17 199 140 0 6 6
4.29%
ปลายบาง 113 8 12 133 100 0 6 6
6.00%
ศาลากลาง 63 12 7 82 120 0 7 7
5.83%
อื่น ๆ 383 25 29 437 0 0 8 8
รวม 1,010 81 91 1,182 820 0 42 42
5.12%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ