อำเภอ������������������������������������ จังหวัด���������������������

อำเภอ������������������������������������ จังหวัด���������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
บางไผ่ 68 5 7 80 100 0 4 4
4.00%
บางกร่าง 222 22 13 257 180 0 11 11
6.11%
ไทรม้า 220 25 23 268 120 0 4 4
3.33%
บางรักน้อย 190 15 16 221 120 0 12 12
10.00%
อื่น ๆ 2,419 158 144 2,721 0 1 89 90
รวม 3,119 225 203 3,547 520 1 120 121
23.27%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ