อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������������

อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
บางเสาธง 452 10 28 490 340 0 12 12
3.53%
ศีรษะจรเข้น้อย 148 11 10 169 240 0 2 2
0.83%
ศีรษะจรเข้ใหญ่ 117 6 2 125 180 0 3 3
1.67%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 717 27 40 784 760 0 17 17
2.24%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ