อำเภอ��������������������������� จังหวัด���������������������������������

อำเภอ��������������������������� จังหวัด���������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
บางยอ 69 22 1 92 200 0 1 1
0.50%
บางกะเจ้า 29 2 0 31 180 0 2 2
1.11%
บางน้ำผึ้ง 48 5 1 54 220 0 2 2
0.91%
บางกระสอบ 47 3 1 51 220 0 0 0
0.00%
บางกอบัว 81 5 2 88 260 0 2 2
0.77%
ทรงคนอง 71 7 4 82 260 0 3 3
1.15%
อื่น ๆ 941 63 56 1,060 0 0 28 28
รวม 1,286 107 65 1,458 1,340 0 38 38
2.84%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ