อำเภอ������������������ จังหวัด���������������������������������

อำเภอ������������������ จังหวัด���������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
บางพลีใหญ่ 653 58 50 761 460 0 34 34
7.39%
บางแก้ว 572 38 44 654 320 0 22 22
6.88%
บางปลา 283 18 8 309 300 0 7 7
2.33%
บางโฉลง 288 22 14 324 220 0 16 16
7.27%
ราชาเทวะ 267 19 25 311 300 0 10 10
3.33%
หนองปรือ 34 1 0 35 60 0 1 1
1.67%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 2,097 156 141 2,394 1,660 0 90 90
5.42%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ