อำเภอ������������������ จังหวัด���������������������������������

อำเภอ������������������ จังหวัด���������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
บางบ่อ 231 27 10 268 220 0 5 5
2.27%
บ้านระกาศ 55 8 2 65 200 0 1 1
0.50%
บางพลีน้อย 97 3 2 102 220 0 2 2
0.91%
บางเพรียง 118 16 8 142 120 0 11 11
9.17%
คลองด่าน 159 18 3 180 280 0 8 8
2.86%
คลองสวน 46 2 0 48 140 0 1 1
0.71%
เปร็ง 70 4 0 74 180 0 1 1
0.56%
คลองนิยมยาตรา 42 3 1 46 120 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 818 81 26 925 1,480 0 29 29
1.96%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ