อำเภอ������������������ จังหวัด���������������������������������

อำเภอ������������������ จังหวัด���������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
บางบ่อ 231 27 10 6 274 44 0 12 12
27.27%
บ้านระกาศ 55 8 2 1 66 40 0 0 0
0.00%
บางพลีน้อย 97 3 2 2 104 44 0 2 2
4.55%
บางเพรียง 118 16 8 11 153 24 0 11 11
45.83%
คลองด่าน 159 18 3 8 188 56 0 5 5
8.93%
คลองสวน 46 2 0 1 49 28 0 0 0
0.00%
เปร็ง 70 4 0 1 75 36 0 1 1
2.78%
คลองนิยมยาตรา 42 3 1 0 46 24 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 818 81 26 30 955 296 0 31 31
10.47%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ