อำเภอ������������������������������������������������ จังหวัด���������������������������������

อำเภอ������������������������������������������������ จังหวัด���������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
สำโรงเหนือ 502 26 45 573 200 0 23 23
11.50%
บางเมือง 382 33 40 455 200 0 13 13
6.50%
ท้ายบ้าน 146 13 15 174 140 0 2 2
1.43%
บางปูใหม่ 179 17 14 210 200 0 13 13
6.50%
แพรกษา 295 20 29 344 140 0 16 16
11.43%
บางโปรง 62 2 0 64 80 0 4 4
5.00%
บางปู 18 1 0 19 80 0 1 1
1.25%
บางด้วน 66 5 2 73 160 0 1 1
0.63%
บางเมืองใหม่ 293 27 19 339 220 0 17 17
7.73%
เทพารักษ์ 420 35 25 480 180 0 11 11
6.11%
ท้ายบ้านใหม่ 295 13 16 324 160 0 13 13
8.13%
แพรกษาใหม่ 219 24 27 270 140 0 21 21
15.00%
อื่น ๆ 365 15 20 400 0 0 12 12
รวม 3,242 231 252 3,725 1,900 0 147 147
7.74%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ